Lautan Luas

Giá trị Doanh nghiệp

Giá trị Lautan Luas

Lautan Luas điều chỉnh các giá trị cốt lõi dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Công ty làm nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh và vận hành. Các giá trị của Công ty áp dụng với tất cả nhân viên của Công ty và là quy tắc ứng xử chi phối mối quan hệ giữa nhân viên Lautan Luas với tất cả các bên liên quan.

Adyansyah Masrin and Joan Fudiana

Founder

Tầm nhìn

Một thế giới tốt đẹp hơn từ hành động của chúng ta

Sứ mệnh

Lấy cảm hứng từ Phát triển bền vững, Đổi mới và Con người, chúng tôi làm việc hết mình và không bao giờ bỏ cuộc để mang lại kết quả tốt nhất.

Giá trị cốt lõi

  • Lãnh đạo với sự chính trực và các tiêu chuẩn đạo đức cao
  • Chuyển đổi những quy trình đã thiết lập thông qua tinh thần kinh doanh
  • Nuôi dưỡng tinh thần hợp tác và teamwork
  • Phấn đấu tìm kiếm giải pháp bền vững để bảo tồn Trái đất cho các thế hệ tương lai