Lautan Luas

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Lautan Luas

Lautan Luas tham gia vào các lĩnh vực Phân phối, Sản xuất, Dịch vụ & Hỗ trợ thông qua các công ty con, công ty liên kết với mạng lưới trên khắp Indonesia và các quốc gia khu vực bao gồm Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.